بسم الله الرحمن الرحيم

نگارستان - بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست
بنماي رخ كه باغ وگلستانم آرزوست                  بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست


اي  آفتاب رخ  بنما از  نقاب  ابر                         كان چهره ي مشعشع تابانم آرزوست


بشنيدم از هواي  تو آواز طبل  باز                      باز آمدم كه ساعد  سلطانم  آرزوست


گفتي زناز:"بيش مرنجان مرابرو"                     آن گفتنت كه:"بيش مرنجانم"آرزوست


اي باد خوش كه از چمن عشق ميوزي               بر من بوز كه مژده ي ريحانم آرزوست


يعقوب وار وا اسفاها همي زنم                          ديدار خوب يوسف كنعانم آرزوست


زين همرهان سست عناصردلم گرفت                شير خدا  و  رستم دستانم آرزوست


دي شيخ با چراغ همي گشت گردشهر                كز ديو و دد ملولم وانسانم آرزوست


گفتم كه يافت مي نشود جسته ايم ما                    گفت آنكه يافت مي نشودآنم آرزوست


گوياترم ز بلبل اما ز رشك عام                          مهريست بر دهانم و افغانم آرزوست


بنماي شمس مفخر تبريز روز شرق                   من هدهدم حضور سليمانم آرزوست


(نقل باختصار از ديوان شمس)

+ نوشته شده توسط حسین در دوشنبه چهارم دی ۱۳۸۵ و ساعت ۱۱:۵۷ قبل از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM